کنسانتره مخصوص میش انتظار زایش

کنسانتره مخصوص میش انتظار زایش

دانه داران توس با بهره گیری از مشاورین و متخصصین تغذیه دام سبک خوراک مخصوص برای میش انتهای دوره آبستنی تولید نموده است این جیره علاوه بر تامین نیاز های میش های آبستن و پیشگیری از بیماری های متابولیک بعد از زایش به تولد بره های سنگین وزن و با جثه بزرگتر کمک می نماید . همچنین رخداد بیماری های شایع در بره ها نیز به مراتب کاهش می دهد.

 

جدول آنالیز

 

نوعنمادمقدار
انرژی خالصE۲۶۶۰±۲۰
ماده خشکDM۸۸/۵±۰/۵
پروتئین خامCP۱۴±۰/۲
خاکسترASH۸±۰/۲
کلسیمCa/P ۰/۷±۰/۲
فسفرP۰/۵±۰/۲
فیبرخامCF۹/۵±۰/۵
الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF۳۰±۰/۵
الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF۱۰/۵±۰/۵

 

شیوه مصرف

توصیه میشود این برنامه به مدت ۶۰ روز پیش از زایش رعایت شود .
اصول کلی :
۱- حتما میش های تک قلو و دو قلو از هم جدا شوند
چنانچه این جداسازی انجام نشود احتیاجات غذایی میش ها براورده نشده و نتیجه مطلوبی نخواهید گرفت

۲- علوفه و کنسانتره باید حتما مخلوط باهم مصرف شود
هرگز به صورت جدا جدا غذادهی نشود

۳- باید کاه را به میزانی که در ادامه توضیح داده می شود به اندازه کل میش ها از شب قبل وزن کشی کرده و کاملا با آب خیساند و روز بعد ابگیری نموده و با کنسانتره ترکیب نمود .

◀️دستورالعمل مصرف برای میش تک قلو زا :
میزان کاه به ازای هر راس میش یک و نیم کیلوگرم می باشد . این مقدار کاه در تمام دوره ۶۰ روزه ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد

میزان کنسانتره برای هر راس میش ۲۰۰ گرم می باشد ولی میزان کنسانتره به ازای هر راس هر هفته ۱۰۰ گرم افزایش می یابد

◀️دستورالعمل مصرف برای میش دوقلوزا :
میزان کاه به ازای هر راس میش یک و نیم کیلوگرم می باشد . این مقدار کاه در تمام دوره ۶۰ روزه ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد

میزان کنسانتره برای هر راس میش ۳۰۰ گرم می باشد ولی میزان کنسانتره به ازای هر راس هر هفته ۱۰۰ گرم افزایش می یابد

این حجم غذا باید در دو الی سه نوبت به گوسفندان خورانده شود
نکات :
میزان کاه در تمام طول مدت به ازای هر راس ثابت است
حتماباید کاه از شب قبل خیسانده شود
میزان گفته شده برای کاه خشک هست یعنی قبل از خیساندن میزان کاه را وزن کنید