کنسانتره تابستانه

جـدول آنـالـیز

نوعنمادمقدار
انرژیE۱۷۲۰±۲۰
پروتئینCP۱۷٫۲±۰٫۲
نمکSalt۰٫۸±۰٫۰۲
خاکسترASH۹±۰٫۲
ماده خشک DM۸۸±۰٫۵
کلسیم / فسفر Ca/P ۱٫۱±۰٫۲
فیبرخامCF۷٫۱±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF۰٫۸±۰٫۰۲
فیبر نامحلول در شوینده اسیدیADF۹٫۲±۰٫۲