چرخه زندگی یک سال در گاو شیری

در این طرح می توان نمای کلی از چرخه زندگی گاو شیری را ملاحظه نموده و و به کمک آن می توانید با برنامه ریزی صحیح در طول دوره پرورش در خصوص بهره برداری هرچه بهتر و رعایت نکات مهم و اساسی در مراحل مختلف زندگی یه دام شیری مطلع شوید.