لیست قیمت کنسانتره های دام سنگین کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ                 به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت ( ریال )
کنسانتره سوپر مخصوص گاو شیری
کنسانتره سوپر ویژه مخصوص گاو شیری
کنسانتره صنعتی مخصوص گاو شیری
کنسانتره پرواری یک
کنسانتره پرورای دو
کنسانتره مخصوص زمستانه
استارتر گوساله یک
استارتر گوساله دو
کنسانتره گاو خشک
کنسانتره انتظار زایش مخصوص گاو
کنسانتره مخصوص تلیسه

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های دام سبک کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ                         به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت (ریال)
استارتر بره شیری
کنسانتره مخصوص فلاشینگ
کنسانتره میش تازه زا
کنسانتره مخصوص انتظار زایش میش
کنسانتره میش داشتی
پرواری یک
پرورای دو

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های طیوری کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ                      به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره کنسانتره مخصوص مرغ گوشتی کنسانتره بوقلمون گوشتی
استارتر
پیش دان
میان دان
پس دان یک
پس دان دو

 

کنسانتره مخصوص مرغ بومی تخم گذار
کنسانتره مخصوص بوقلمون تخم گذار