شاخص های ارزیابی گاو بیمار و گاو سالم

در عکس زیر یک گاو بیمار را با سالم برای شما به مقایسه گذاشته شده است.

توجه به موارد اولیه بیماری در تشخیص زودهنگام آن حائز اهمیت می باشد . لذا تصویر زیر می تواند شاخصی برای مقایسه دام در حالت بیماری و حالت سلامت باشد و به شما در رسیدن به تشخیص در زمان مناسب یاری ساند