گزارش بازدید از واحد دامداری پرورش گاو شیری

گزارش بازدید از واحد دامداری پرورش گاو شیری

    تیم تحقیق و توسعه دانه داران توس مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ از یک واحد دامداری با تعداد ۱۰۰ راس دام دوشا بازدید بعمل آوردند بنابراین بازدید انجام شده اقدامات و اصلاحات کارشناسی در اختیار دامدار قرار گرفت.

       مشاورین مجرب و کارشناسان دانه داران توس آمادگی دارند در صورت تمایل از واحد های دامداری بازدید بعمل اورده و کنسانتره های اختصاصی با توجه به شرایط واحد پرورش تولید و دراختیار دامدار قرار دهند .