گزارش بازدید از واحد پرورش گوسفند در منطقه کلات

گزارش بازدید از واحد پرورش گوسفند در منطقه کلات

    در مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ تیم مشاورین دانه داران توس از مجموعه پرورش گوسفند دارای ۳۰۰ راس میش داشتی و ۱۰۰ راس گوسفند پرورای در منطقه کلات بازدید نمودند.