کنستانتره اسب

آناليز خوراك اسب

محصول

آناليز

اسب جوان اسب مسابقه اسب پرشي اسب بالغ
E 50 ± 3000 50 ± 3300 50 ± 3200 50 ± 3050
CP 0/5 ± 16 0/5 ± 13 0/5 ± 14 0/5 ± 12
Fat 0/2 ± 4 0/2 ± 8/5 0/2 ± 9 0/2 ± 4
NDF 0/5 ± 17 0/5 ± 19 0/5 ± 19 0/5 ± 20
ADF 0/5 ± 8 0/5 ± 9 0/5 ± 8 0/5 ± 9
Ca/P 1/4 1/7 1/7 1/3