کنستانتره اسب

آنالیز خوراک اسب

آنالیزاسب جواناسب مسابقهاسب پرشیاسب بالغ
E۵۰ ± ۳۰۰۰۵۰ ± ۳۳۰۰۵۰ ± ۳۲۰۰۵۰ ± ۳۰۵۰
CP۰/۵ ± ۱۶۰/۵ ± ۱۳۰/۵ ± ۱۴۰/۵ ± ۱۲
Fat۰/۲ ± ۴۰/۲ ± ۸/۵۰/۲ ± ۹۰/۲ ± ۴
NDF۰/۵ ± ۱۷۰/۵ ± ۱۹۰/۵ ± ۱۹۰/۵ ± ۲۰
ADF۰/۵ ± ۸۰/۵ ± ۹۰/۵ ± ۸۰/۵ ± ۹
Ca/P۱/۴۱/۷۱/۷۱/۳