کنسانتره گاو خشک

جـدول آنـالیـز: 

نوعنمادمقدار
انرژیE۱۶۹۰±۲۰
پروتئینCP۱۵٫۸±۰٫۲
نمکSalt0
خاکسترASH۶±۰٫۲
ماده خشک DM۸۸±۰٫۵
کلسیم / فسفر Ca/P ۰٫۳۶±۰٫۰۲
فیبرخامCF۷٫۹۱±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF۲۹٫۱±۰٫۲
فیبر نامحلول در شوینده اسیدیADF۱۱٫۸±۰٫۲

 

شکل بستـه بنـدی: کیسه های ۵۰ کیلوگرمی