ویژگی های یک گاو شیری خوب


ویژگی های یک گاو شیری خوب از نظر کارشناسان دانه داران توس :

۱- هنگام خرید گاو شیری ابتدا باید دقت کرد که دام بیمار نباشد و واکسن های لازم به آن تزریق شده باشد.

۲- عرض کپل گاو شیری هرچه بیشتر باشد،‌بهتر است.

۳- هرچه پاهای عقب گاو،‌ظریف تر و زاویه آنها داسی شکل (بسته تر) باشد،‌مناسب تراست.

۴- باید توجه داشت که پستان گاو،‌بیش ازحد عمیق نباشد. چون دراین صورت ،‌پستان گاو زودتر به انواع بیماریها ازجمله ورم پستان مبتلا می شود.

۵- باید توجه داشت که دربررسی سرپستانک های گاو شیری،‌سر پستانک های جلو کمی بلندتر ازسرپستانک های عقب باشد.

۶- آزمایش فنجان سیاه، بهترین وآسان ترین روش برای بررسی آلودگی شیر به میکروب وعامل های خارجی است.

۷- سرپستانک های گاو باید درمرکز هر۴ قسمت پستان گاو قرارگرفته باشد.

 

⭕️چند نکته مفید:

? قبل ازخرید گاو شیری، ازسالم بودن گاو مطمئن شوید . توجه کنید که گاو موردنظر به طور مرتب واکسینه شده و کارت بهداشت داشته باشد.

? درزمان خرید گاو شیری باید به ویژگی های اختصاصی حیوان توجه کافی کرد.

? عرض کپل گاو رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم ودرشت دارد.

? هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد، گاو شیروارتر است.

? هرچه ارتفاع پستان عقبی گاو کمتر باشد بهتر است.

? اگر نگه دارنده پستان ها(رباط ها)ضعیف باشند، پستان ها شل شده و طول عمر اقتصادی گاو کم می شود.

? اندازه مناسب برای سرپستانک های جلو حدود ۵ تا ۶ سانتی متر وبرای سر پستانک های عقب ۴ تا ۵ سانتی متر است.

? درزمان خرید گاو،‌آزمایش فنجان سیاه را انجام دهید تا ازسلامت پستان و شیر مطمئن شوید.