نمایشگاه دام و طیور آذر ماه

نمایشگاه دام و طیور آذر ماه

photo_2021-12-09_08-29-23

بازدید معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

۲۰۲۱۱۲۱۱_۱۴۴۴۰۶_۵۵۰۶۷۴۶۲۹

بازدید جناب آقای مرتضوی معاون دادستان پیشگیری از جرم خراسان رضوی

حضور کارخانه دانه داران توس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ،مشهد پاییز ۱۴۰۰