لیست قیمت کنسانتره های دام سنگین کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت ( ریال )
کنسانتره سوپر مخصوص گاو شیری ۲۴۱۵۰
کنسانتره سوپر ویژه مخصوص گاو شیری ۲۴۶۰۰
کنسانتره صنعتی مخصوص گاو شیری ۲۲۳۰۰
کنسانتره پرواری یک ۲۰۳۰۰
کنسانتره پرورای دو ۱۹۷۰۰
کنسانتره مخصوص زمستانه ۲۳۴۰۰
استارتر گوساله یک ۲۴۶۰۰
استارتر گوساله دو ۲۳۷۰۰
کنسانتره گاو خشک ۲۱۵۰۰
کنسانتره انتظار زایش مخصوص گاو ۲۳۱۰۰
کنسانتره مخصوص تلیسه ۲۱۸۰۰

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های دام سبک کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت (ریال)
استارتر بره شیری ۲۲۵۰۰
کنسانتره مخصوص فلاشینگ ۲۱۹۰۰
کنسانتره میش تازه زا ۲۳۵۵۰
کنسانتره مخصوص انتظار زایش میش ۲۲۰۰۰
کنسانتره میش داشتی ۱۹۳۰۰
پرواری یک ۲۰۳۰۰
پرورای دو ۱۹۷۰۰

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های طیوری کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره کنسانتره مخصوص مرغ گوشتی کنسانتره بوقلمون گوشتی
استارتر ۲۷۹۵۰ ۲۸۵۵۰
پیش دان ۲۶۷۵۰ ۲۸۴۰۰
میان دان ۲۵۹۰۰ ۲۸۴۵۰
پس دان یک ۲۵۵۰۰ ۲۷۵۰۰
پس دان دو ۲۴۹۰۰ ۲۶۹۰۰

 

کنسانتره مخصوص مرغ بومی تخم گذار ۲۱۹۰۰
کنسانتره مخصوص بوقلمون تخم گذار ۲۳۱۰۰