لیست قیمت کنسانتره های دام سنگین کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت ( ریال )
کنسانتره سوپر مخصوص گاو شیری ۲۴۸۰۰
کنسانتره سوپر ویژه مخصوص گاو شیری ۲۴۳۰۰
کنسانتره صنعتی مخصوص گاو شیری ۲۲۲۰۰
کنسانتره پرواری یک ۲۰۱۰۰
کنسانتره پرورای دو ۱۹۳۰۰
کنسانتره مخصوص تابستانه ۲۲۵۵۰
استارتر گوساله یک ۲۵۳۵۰
استارتر گوساله دو ۲۴۳۰۰
کنسانتره گاو خشک ۲۱۱۰۰
کنسانتره انتظار زایش مخصوص گاو ۲۱۴۰۰
کنسانتره مخصوص تلیسه ۲۳۵۰۰

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های دام سبک کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت (ریال)
استارتر بره شیری ۲۲۴۰۰
کنسانتره مخصوص فلاشینگ ۲۲۴۰۰
کنسانتره میش تازه زا ۲۴۷۰۰
کنسانتره مخصوص انتظار زایش در میش ۲۱۸۰۰
کنسانتره میش داشتی ۱۹۳۰۰
پرواری یک ۲۰۱۰۰
پرورای دو ۱۹۳۰۰

 

 

 

 

لیست قیمت کنسانتره های طیوری کارخانه دانه داران توس

 

 

قیمت کنسانتره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره کنسانتره مخصوص مرغ گوشتی کنسانتره بوقلمون گوشتی
استارتر ۲۸۸۰۰ ۲۹۶۰۰
پیش دان ۲۷۵۵۰ ۲۹۴۰۰
میان دان ۲۶۶۵۰ ۲۹۸۵۰
پس دان یک ۲۶۱۵۰ ۲۸۸۰۰
پس دان دو ۲۵۷۰۰ ۲۸۳۰۰

 

کنسانتره مخصوص مرغ بومی تخم گذار ۲۲۸۰۰
کنسانتره مخصوص بوقلمون تخم گذار ۲۳۸۵۰