لیست قیمت کنسانتره های دام سنگین

کارخانه دانه داران توس

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ به شرح زیر می باشد.

نوع کنسانتره قیمت خرید به ریال
استارتر گوساله ۱۵۸۰۰
استارتر وی‍ژه گوساله
۱۶۸۰۰
سوپر ویژه ۱۴۲۰۰
سوپر ۱۳۸۰۰
صنعتی ۱۲۷۰۰
شیری ۱۲۵۰۰
تلیسه ۱۲۸۰۰
گاو خشک ۱۲۷۰۰
پرورای جوانه ۱۱۷۵۰
زمستانه ۱۳۳۰۰
انتظار زایش ۱۴۰۵۰

 

لیست قیمت کنسانتره های دام سبک

کارخانه دانه داران توس

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ به شرح زیر می باشد.

  نوع کنسانتره      خرید دو ماهه به ریال
  استارتر بره شیری                  ۱۵۱۵۰
             پرواری ۱
      ۱۲۵۰۰                 
              پرورای ۲
   ۱۱۶۰۰                 
 میش انتظار زایش    ۱۵۵۰۰                 

 

لیست قیمت کنسانتره های طیوری

کارخانه دانه داران توس

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به شرح زیر می باشد.

  نوع کنسانتره   قیمت خرید فرمول تیپ ۱ ( ریال ) قیمت خرید فرمول تیپ ۲ ( ریال )
      استارتر                   ۱۵۳۵۰                         ۱۴۹۵۰
     پیش دان                   ۱۵۱۰۰                     ۱۳۸۰۰
     میان دان                   ۱۴۸۰۰                     ۱۳۵۰۰
    پس دان ۱                   ۱۴۶۵۰                     ۱۳۳۰۰
    پس دان ۲                   ۱۴۵۵۰                           – 

 

 

         کنسانتره مرغ تخمگذار پرتولید              ۱۴۲۵۰
     کنسانتره مرغ تخمگذار متوسط تولید              ۱۲۸۰۰