سمینار تغذیه اصولی اسب

این سمینار در تاریخ پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹  در شهرستان بجنورد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و با سخنرانی جناب دکتر ابراهیمی متخصص تغذیه دام برگزار گردید.