مهندس سید حسن حسن زاده جوهری

مدیر عامل

کارشناس مدیریت صنعتی


مدیر عامل نمونه و کار آفرین برتر در سال 95 و 94

آقای محمود نصیریان

مدیر پشتیبانی


دارای گواهینامه روش های نوین بازاریابی و فروش

دکتر آبتین اژدری

مشاور ارشد تغذیه


مهندس مهران يزدان پناه

مدیر فنی

کارشناس علوم دامی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن


دکتر سار گنجلو

ناظر بهداشتی

دکترای دامپزشکی

09303870921


دارای گواهینامه شرکت در دروه های بیماری های دام بزرگ در دانشگاه تهران

مهندس حلیمه صفایی

مدیر کنترل کیفی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

09301658124


دارای تاییده صلاحیت از اداره استاندارد خراسان رضوی