تقدیر شورای اسلامی روستای بازه حوض از کارخانه دانه داران

تقدیر شورای اسلامی روستای بازه حوض از کارخانه دانه داران

در مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ اعضای شورای اسلامی روستای بازه حوض و مدیر آموزشی با حضور در محل کارخانه از کارخانه دانه داران بخاطر کمکهای اهدایی کارخانه به روستای بازه حوض تقدیر نمودند .